Politica de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’objecte d’aquesta política és regular el tractament de dades que realitza el Consorci de La Tossa de Montbui de les dades que es puguin recollir en aquest portal web.

Identitat del responsable de tractament
El responsable del tractament de les dades personals recollides al portal web corporatiu és:
Consorci de La Tossa de Montbui
Carretera de Valls, nº 57
08710 Santa Margarida de Montbui (Barcelona)
CIF: V63678478

Finalitat dels tractaments de dades
Les dades subministrades al Consorci de La Tossa de Montbui a través d’aquesta plana web, es realitzen d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l’única finalitat de prestar el servei que es sol·licita.
En cadascun d'aquests mitjans informem detalladament de la finalitat del tractament de les dades que es duen a terme únicament i exclusivament si s’ha autoritzat aquest tractament.
En qualsevol cas el temps de conservació de les seves dades vindrà delimitat pel servei que sol·liciti.
Únicament es tractaran les dades que hagi lliurat per a la finalitat que es va informar i es va autoritzar. No es realitza tractament per part de tercers de les dades i no se cediran les dades a tercers.
En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.
L’usuari subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i essent informat de l’ús i el tractament que se’n fa. Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que se’n derivin

Drets dels afectats
En qualsevol moment es podrà sol·licitar i obtenir informació del tractament de les dades:
· Accedir a les dades: sol·licitar quines dades té el Consorci i quin ús es fa, i exercir el dret de portabilitat, si s’escau.
· Rectificar les dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
· Suprimir les dades: sol·licitar que les dades siguin eliminades i no es faci tractament d'elles, fora del que la normativa exigeixi conservar.
· Limitar el tractament: sol·licitar un ús restringit de les dades d’acord amb els seus requeriments.
· Oposar-se a un tractament: que no es faci un ús concret de les dades, fora del que la normativa exigeixi
Per això es pot dirigir un escrit indicant quin dret es vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició o Portabilitat de les dades) presencialment a la seu del Consorci de La Tossa de Montbui, Carretera de Valls nº 57, 08710 Santa Margarida de Montbui (Barcelona).

Presentació de reclamacions
L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ( www.apdcat.cat ) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana. Si es considera que s’ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació.